آلفا

تاریخچه

آرامیکو با بینش، شجاعت و اشتیاق فراوان جرأت کرد تا به یک تولید کننده و تامین کننده بزرگ چندین ماده اولیه بر پایه آلومینا برای صنایع سرامیک و نسوز تبدیل شود و آلفا را در سال 2018 به عنوان اولین کارخانه همجوشی آلومینا در کشور تأسیس کرد.

1401

شروع بهره برداری خط چارم و رسیدن به ظرفیت 50000 تن درسال

1398

افتتاح و بهره برداری از خط تولید آلفا آلومینا با ظرفیت 20000 تن درسال

1397

طراحی و اجرای خط تولید صنعتی با ظرفیت 20000 تن در سال

1396

شروع بهره برداری اولین خط تولید آلفا آلومینا (پایلوت) با ظرفیت 400 تن در سال

1396

کسب عنوان دانش بنیان برای شرکت آلفا

1394

ثبت شرکت آلفا (آراد لیان فراور آریا)

1392

آزمایشات پایه برای تولید آلفا آلومینا با کیفیت قابل کنترل

1401

شروع بهره برداری خط چارم و رسیدن به ظرفیت 50000 تن درسال

1398

افتتاح و بهره برداری از خط تولید آلفا آلومینا با ظرفیت 20000 تن درسال

1397

طراحی و اجرای خط تولید صنعتی با ظرفیت 20000 تن در سال

1396

شروع بهره برداری اولین خط تولید آلفا آلومینا (پایلوت) با ظرفیت 400 تن در سال

1396

کسب عنوان دانش بنیان برای شرکت آلفا

1394

ثبت شرکت آلفا (آراد لیان فراور آریا)

1392

آزمایشات پایه برای تولید آلفا آلومینا با کیفیت قابل کنترل